Sinandi – Serat Poestaka Sandi Kawedhar (1912)

Rp 7.500,00

Pengarang: Sinandi
Bahasa: Jawa
Aksara: Latin
Tahun: 1912
Tebal: 54 hlm
Produksi: Digital / PDF

Stok 23

SKU: BU_139 Kategori: Label , , ,

Keterangan

Sasanding tjaritos ingkang kawrat wonten in serat Babad Madjapahit karanganipoen ingkang Sinandi ing Pradja dalem Ngajogjakarta Hadiningrat. Wewenangipoen pangarang keajoman Stbld 1912 No 600. Boekoe ingkang absah dipoen tjireni tandha tangan kados ing ngadhap poenika.

Poerwaka ~ 3

Bab I: Praboe Brawidjaja tampi wisiking Dewa, kinen ngoepados hempoe oemoer pitoeng taoen sampoen djenaka nama: Soera ~ 9

Bab II: Soenan Benang noedingi kolang-kaling dados sosotija, lan Raden Said kapetak ngantos satoes dinten laminipoen, saladjengipoen anggening kawisoedha dados Wali, nama Soenan Kalidjaga ~ 11

Bab III: Tjatjing malih djalmi, inggih poenika wontenipoen Seh Siti Djenar ~ 13

Bab IV: Orong-orong djangga pedhot katindhihan pethel, kasamboeng tatal ~ 16

Bab 5: Kodhok ngoesoeng lakar ~ 20

Bab 6: Poesaka dhoewoeng Kijahi Sangkelat, perang kalijan Kijahi Tjondhongtjampoer ~ 32

Bab 7: Mangoenah tikoes poesaka saking Tjirebon, toewin mangoenah tawon ingkang saking Plembang ~ 35

Pratelan lepating panjithak ~ 49

Additional Information

Weight 0,1 kg