Daulat Ra’jat No 31 Th 2 (20 Juli 1932)

Rp 25.000,00

Penulis: Sutan Sjahrir, dkk
Edisi: No 31 Th 2, 20 Juli 1932
Tebal: 8 halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 19

Keterangan

Motto:
Goena ilmoe pengetahoean, organisasi, propaganda, kaoem terpeladjarlah (intellectueelen) tidak boleh ketinggalan; djika tidak bersama-sama dengan mereka tidak akan ada pers, tidak akan ada kitab-kitab pengetahoean. Kaoem intelectueel dari kalangan marhaen (kromo) atau dari kalangan orang jang menoeroet semangatnja betoel tidak keloear (datang) dari golongan kita, tetapi lantas mendjadi satoe dengan kita. Pendidikan ra’jat banjak, bangoen organisasinja, kesadarannja akan dirinja sendiri dan semangat jang mendjadi pedoman pergerakan oentoek membangoenkan kemampoean ra’jat banjak atas oesahanja sendiri bertenaga adalah dam jang sekoeat-koeatnja boeat menolak kemasoekannja pengaroeh dari pehak jang tidak boleh dipertjaja. Boekan dengan tjoeriga mentjoerigai, menakoet-nakoeti kekoeatan-kekoeatan baroe dan moeda, melainkan dengan…. kegembiraan. Tenaga jang bersemangat keleloeasaan kemerdekaan, dengan…. kekoeatan pergerakannja, dengan….ketegoehan kemaoeannja dan kepenoehan ketetapan hati dalam perdjoangan, dengan…. keberaniannja berkorban jang tidak berbatas, pendek kata dengan…. tjita-tjita jang berkobar-kobaran, dengan…. segala ketegoehan kepertjajaan pada azasnja, dengan…. kesempoernaan tenaganja, dengan…. menarik orang-orang jang bersemangat moelia dengan….. mengikatnja kepada kita, itoelah toedjoean kita. (Karl Liebknecht)

Terbit 10 Hari Sekali. Harga 15 Sen. Alamat administratie: Struiswijkstraat 57 Batavia-Centrum. Redactie: Gang Lontar IX/42 – Batavia-Centrum.

Harga langganan 1 tahoen f 6; 3 boelan f 1.50. Pembajaran lebih dahoeloe. Advertentie 20 sen satoe baris. berlangganan lebih moerah dan boleh berdamai.

Dikemoedikan oleh Commissie redaktie. Pengarang di Europa: Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Suparman.

Isi Daulat Rajat Edisi No 31 Th 2, 20 Juli 1932:

Pendidikan Nasional ~ 1

Sedjak ra’jat kita “bangoen” moela-moela ra’jat kita bergerak, teroes jang oetama dalam pergerakan itoe jalah pergerakan mendapat pendidikan jang lebih banjak, lebih loeas dan dalam. Dan dengan bertambah madjoenja pergerakan ra’jat Indonesia, dengan bertambah sedar ia akan diri dan keadaannja, bertambahlah besar kehaoesannja kepada pengetahoean, kepada pendidikan.

Oekoeran Ra’jat ~ 3

Setelah ra’jat Indonesia mengalami beberapa keadaan jang menghalang dan merintangi kemadjoean langkah perdjoangan pergerakan kemerdekaan kebangsaan, banjak orang jang menjelidiki hal ini sedalam-dalamnja. Sebab-sebab moendoer-madjoe dan hidoep matinja pergerakan itoe dikoreknja habis-habis. Keboebaran P.N.I. almarhoem mendjadi perhatian besar djoega baginja!

Pergerakan Pemoeda ~ 4

Bertambah lama makin bertambah lebih banjak pemoeda-pemoeda kita jang masih beladjar tidak sadja toeroet memikirkan soal-soal pergerakan kita, melainkan djoega toeroet berpengaroeh bekerdja didalamnja. Beberapa tahoen jang laloe orang masih oemoem berpendapatan bahwa pemoeda peladjar haroes lebih dahoeloe memperhatikan peladjarannja, dan tidak haroes mengikoet actief berlomba dalam pergerakan politik.

Doea Congres Perempoean ~ 5

Moela-moela congres P.P.I.I, jaitoe federasi dari beberapa perhimpoenan perempoean di Solo jang tidak bertoedjoean politik melainkan dari pada pekerdjaan “sosial” jang dikata mendjadi pekerdjaannja. Sedangkan Congres Isteri Sedar di Bandoeng menetapkan maksoed dan pekerdjaannja terang-terang, Isteri Sedar bekerdja menjadarkan perempoean Indonesia agar dapat melekaskan dan menjempoernakan Indonesia Merdeka.

Pemandangan Loear Negeri ~ 6

Dengan balatentaranja jang tiap hari diperbesarkannja, Djepang telah dapat mendesak djenderal Ma Tjan Shan dengan kaoem vrijwilligers. Tetapi sampai diwaktoe ini beloem lagi balatentara Djepang dapat mengalahkan sama sekali balatentara djenderal Ma itoe. Pertempoeran di Mansjoeria ini telah sedjak lama mempoenjai bahaja besar, jaitoe bahaja pertoemboekan Djepang dengan Sovjet-Roes.

Additional Information

Weight 0.05 kg