Siasat No 18 Th 1 (03 Mei 1947)

Rp 7.500,00

Penerbit: Siasat
Edisi: No 18 Th 1, 03 Mei 1947
Tebal: 12 halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 18

SKU: KL180 Kategori: Label , ,

Keterangan

Mingguan Siasat terbit seminggu sekali dengan dewan redaksi dipimpin oleh Rosihan Anwar, wakil pemimpin oleh Soedjatmoko, dan kawan-kawan redaksi oleh Gadis Rasid dan A.B. Loebis.

Daftar isi Siasat No 18 Th 1, 03 Mei 1947:

Keloear dari Djalan Boentoe ~ 1

Teranglah bahwa toedjoean pergerakan pemoeda haroes sesoeai poela dengan sifat-sifat tingkat perdjoangan baroe, pada tingkat bekerdja, tingkat membangkitkan kekoeatan-kekoeatan productief. Didalam menentoekan tjara-tjara oentoek melaksanakan program ini haroes poela ditentoekan bagaimana kesoekaran-kesoekaran jang pada waktoe ini mengoerangi effect oesaha pemoeda dapat dihindarkan.

Tindjauan Tanah Air ~ 2

Sesoenan Delegasi Kita
Tjotjok dengan toentoetan Sajap Kiri jang memang mempoenjai alasan-alasan jang tepat tentang peroebahan soesoenan delegasi kita, maka telah dibitjarakan dalam rapat kabinet baroe-baroe ini tentang peroebahan itoe. Sebagai hasil ialah Sjahrir tetap mendjadi ketoea dan delegasi ditambah dengan doea orang lagi.

Tjatatan Internasional ~ 2

Walaupoen wakil-wakil dari keempat negeri Besar telah mengeloearkan soeara-soeara jang menjatakan optimismenja terhadap kerdjasama antara 4 negeri, sehabis permoesjawaratan di Moskow, oemoemnja soeara pers doenia menerangkan bahwa permoesjawaratan jang baroe selesai ini tidak lain daripada soeatoe kegagalan besar.

Apa Kata Dr. Van Mook? ~ 3

Tak dapat disangkal bahwa tidak ada seorangpoen didalam keadaan sekarang di Indonesia mempoenjai kedoedoekan jang begitoe soekar seperti Dr. Van Mook, Letnan Djendral dari Hindia Belanda. Ditjoerigai oleh fihak Indonesia, ditjela, malah sampai dihina oleh golongan-golongan kolot sesama bangsanja sendiri.

Kewadjiban dan Kedoedoekan Pergoeroean Tinggi ~ 4

Oesaha pembangoenan haroes dilaksanakan dengan sempoerna dalam lapangan pengadjaran tinggi, tidak hanja semata-mata dengan maksoed oentoek mempoenjai pengadjaran tinggi jang dapat dibanggakan, akan tetapi agar soepaja pengadjaran tsb benar bermanfaat bagi oesaha penjoesoenan dan pemeliharaan masjarakat jang kita kehendaki.

Gerakan Kooperasi di Roesia ~ 6

Roentoehnja kekoeasaan Tsaar di Roesia meroepakan permoelaan zaman baroe bagi bangsa Roesia, jang sedjak saat itoe teroes-meneroes beroesaha memberi “woedjoed njata” kepada angan-angan jang hidoep didalam hati sanoebarinja, jaitoe tjita-tjita mentjapai keadilan sosial.

Belanda Membelok Kemoedi? ~ 8

Sesoedah naskah persetoedjoean Linggardjati telah ditandatangani, maka bagi doenia loear seolah-olah pertikaian Indonesia-Belanda soedah selesai atau paling sedikit dekat sekali pada penjelesaiaannja. Kesan jang terdapat ialah bahwa Belanda dan Indonesia soedah dapat saling mempertjajai, sehingga dapat bekerdjasama oentoek mendirikan soeatoe negara serikat Indonesia.

1 Mei – Hari Kemenangan Boeroeh ~ 9

Kebebasan merajakan hari besar Kaoem Boeroeh itoe dapat difahamkan disamboet dengan gembira oleh kaoem boeroeh seloeroeh doenia, djika kita mengingat pengalaman-pengalaman jang pahit jang dirasakan oleh kaoem boeroeh jang pernah mengalami terreur kekoeasaan Nazi dan Faseisme, seperti apa jang diderita oleh kaoem boeroeh di Djerman.

Hot Jazz (soeatoe istilah jang menimboelkan salah faham) ~ 11

Pada tahoen-tahoen belakangan ini (sebeloem petjah perang doenia ke 2) ditanah air kita seringkali terdengar perkataan “swing”, “hot” dan “sweet”. Akan tetapi sajang sekali, dalam mengartikan istilah-istilah terseboet terdapat soeatoe keroewetan, soeatoe kekatjauan, kekatjauan mana dibesarkan lagi waktoe tanah air kita didjadjah Djepang.

Additional Information

Weight 0.05 kg