This Day in History: 1919-01-03

– Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) di Batavia mengeluarkan seruan pemogokan: “… Satoe pemogokan besar, lantaran dari boesoeknja nasib kita.” Seruan PPPB ini diikuti tak kurang 4.500 pegawai.