Doenia Bergerak (Taoen I No. 12, 13 Juni 1914)

Rp 30.000,00

Penulis: Mas Marco Kartodikromo, dkk
Penerbit: Doenia Bergerak
Edisi: Taoen I No. 12, 13 Juni 1914
Tebal: 16 halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 20

Keterangan

Lagi poela dia minta kepada kami akan tjoba-tjoba adjar djadi toerist (orang jang soeka bepergian), soepaja lebih lebar pemandangannja. Djoega dia tiada loepa melihat-lihatkan tempat jang vrij, baik di Europa baik didjadjahan inggris boeat tempat tinggalnja sambil mempeladjari roepa-roepa kepandaian disitoe.
Soedah barang tentoe lantaran permintaannja si D.B. itoe mendjadikan kesoesahan kami, sebab kami merasa djadi baboenja. Kalau kami ini seorang hartawan, mesti permintaan itoe seketika djoega kami kaboelkan, sebab maksoed itoe memang penting sekali.

Isinja (Inhoud) Doenia Bergerak (Taoen I No. 12, 13 Juni 1914):
Djangan Moetoeng lo ~ 1
Hormat ~ 3
Neratja Pertimbangan ~ 4
Makan itoe No. 1 ~ 7
Roepa-roepa Impian ~ 9
Nasehatnja satoe kapitalist jang koedengar ~ 11
Moedah-moedahan djadi Pertimbangan ~ 12

Additional Information

Weight 0,05 kg