Doenia Bergerak (Taoen I No. 13, 20 Juni 1914)

Rp 30.000,00

Penulis: Mas Marco Kartodikromo, dkk
Penerbit: Doenia Bergerak
Edisi: Taoen I No. 13, 20 Juni 1914
Tebal: 16 halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 20

SKU: KL93 Kategori: Label , ,

Keterangan

Selama kedoea toekang melepaskan panah itoe main-main dengan panahnja beberapa raksasa jang sama djoengkir walik, sebab terserang oedjoengnja Sarotomo. Djangan tanja poela soearanja bekasaan-bekasaan itoe, sini bertereak sana menggero, kojo gabah den interi.
Doeloe si penoelis ini djoega pernah adjar melepaskan Sarotomo, malah doeloe ada boeto besar jang gelajaran minta-minta toeloeng, sebab kena panah kami itoe. Tetapi soedah ada sementara boelan kami malas adjar memanah, sebab baroe riboet memang anak kita Doenia Bergerak.

Isinja (Inhoud) Doenia Bergerak (Taoen I No. 13, 20 Juni 1914):
Kabar Angin ~ 1
Tjita-tjita jang Penting ~ 3
Siapa jang Maloe ~ 4
Penjamboetan ~ 6
Keloeh kesah ~ 9
Doenia Bergerak ~ 10
Perlindoengan ~ 12
“Asoe” Koetoardjo ~ 14

Additional Information

Weight 0,05 kg