Siasat No 19 Th 1 (10 Mei 1947)

Rp 7.500,00

Penerbit: Siasat
Edisi: No 19 Th 1, 10 Mei 1947
Tebal: 12 halaman
Produksi: Digital | PDF

Stok 15

SKU: KL186 Kategori: Label , ,

Keterangan

Mingguan Siasat terbit seminggu sekali dengan dewan redaksi dipimpin oleh Rosihan Anwar, wakil pemimpin oleh Soedjatmoko, dan kawan-kawan redaksi oleh Gadis Rasid dan A.B. Loebis.

Daftar isi Siasat No 19 Th 1, 10 Mei 1947:

Siasat Belanda ~ 1

Kegiatan dan tindakan-tindakan pihak Belanda dihari-hari belakangan ini, menoendjoekkan bahwa mereka dengan segala daja oepaja berichtiar oentoek mendesak repoeblik disoeatoe soedoet jang terpentjil hingga kedoedoekan kita didalam peroendingan-peroendingan akan demikian roepa sehingga tak dapat memberi kesempatan pada delegasi kita oentoek menoentoet pelaksanaan naskah Linggadjati setjara soenggoeh-soenggoeh, melainkan seperrti dikehendaki oleh Belanda dengan interpretasi-interpretasinja sendiri.

Tindjauan Tanah Air ~ 2

Dalam soeasana bertambah gentingnja dilapangan perhoeboengan Indonesia-Belanda jang teroetama disebabkan oleh aksi Kartalegawa cs., Sultan Hamid dllnja, minggoe jang laloe djoega membawa peristiwa-peristiwa jang tidak begitoe menggelisahkan.

Kearah Pembentoekan Tentera Ra’jat ~ 4

Dalam djaman djadjahan jang soedah-soedah tentara disini terdiri dari bangsa kita sendiri jang dipimpin oleh opsir-opsir Belanda dan kewadjibannja jang teroetama ialah oentoek menindas kita sendiri.

Pergoeroean Tinggi: Poesat keboedajaan dan ilmoe, pendidikan goena negara dan masjarakat ~ 5

Hampir dengan diam-diam, dengan tidak disinari lampoe sorot perhatian pers dan hampir tidak diketahoei orang, telah berlangsoeng dikota Djakarta, dari tanggal 25 sampai 29 April, Konperensi Pergoeroean Tinggi. tetapi pentingnja konperensi ini adalah sepadan dengan sifat diam-diam jang melipoeti soeasananja.

Dari Mana Harta Mengalir… ~ 6

Indonesia menarik doenia, boekan karena indahnja melainkan hanja karena kina, karet, teh, goela, minjak dan bahan-bahan tambang jang lain.

Minjak. Minjak. Minjak. ~ 8

Imperialisme Inggeris dan Amerika sekali-kali tidak perdoelikan bangsa Arab dan Jahoedi. Palestina dan negara-negara Arab sekitarnja tidak lain daripada papan tjatoer tempat mereka mengadoe oentoeng mendjalankan politik berbaoe minjak.

India terkait dalam Lingkaran Strategie Anglo-Amerika ~ 9

Sedjarah berdjalan tjepat di india, soeatoe hal jang memang menandakan bahwa kita hidoep dalam djaman jang tjepat berobah-robah. Sebeloem achir boelan ini bentoek daripada keadaan jang akan datang telah terang, Radja Moeda masih tetap mendjadi poesat perhatian dan partai-partai politik serrta ra’jat India dengan penoeh pengharapan menantikan keterangan tentang apa jang akan poetoesan Inggeris oentoek meninggalkan India.

Gerilja Lawan Anarchi ~ 10

Toentoetan kami adalah:
1. Semoea tentara asing haroes keloear
2. membentoek pemerintahan segala partai
3. Pengampoengan oemoem terhadap hoekoeman politik
4. Pembersihan kolaborator dari pemerintahan
5. Pemilihan setjara bebas

Skoufas, pemimpin gerilja Joenani.

Additional Information

Weight 0,05 kg